f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ดำเนินการคัดกรองโคโรน่าไวรัส Covid 19
ลงวันที่ 30/03/2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการคัดกรองโคโรน่าไวรัส Covid 19

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Covid 19 ณ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1


'