f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ดำเนินการตรวจวัดควันดำเครื่องจักรและยานพาหนะในสังกัด เพื่อแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5)
ลงวันที่ 30/03/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1และแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2  ร่วมกับสำนักขนส่งจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตรวจวัดควันดำเครื่องจักรและยานพาหนะในสังกัด เพื่อแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี


'