f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
13 ตุลาคม 2564 จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวัน "คล้ายวันสวรรคต" พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 18/10/2564

นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑

มอบหมายให้ นายดำรงค์ อ่อนน้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยช้าราชการ
จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑


'