f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 โดย นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการใส่ชุดผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย
ลงวันที่ 19/11/2564

'