f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 16/10/2562

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


'