f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ส่งประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ชบ .(eb)8/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
ลงวันที่ 23/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า-พานทอง ระหวา่ง กม.0+057 - กม.1+425


'