f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ส่งประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ชบ .(eb)14/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
ลงวันที่ 23/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวเเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0300 ตอน หนองไม้แดง - ชลบุรี ระหวา่ง กม.89+760 - กม.91+728


'