f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม. 4+400 - กม. 5+550
ลงวันที่ 22/11/2564

     ด้วยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง ได้มีโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลช 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม. 4+400 - กม. 5+550 จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจการการดำเนินโครงการนี้

     แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบได้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด

     ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการศึกษาของโครงการ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลของโครงการและให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

     แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


'