f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม. 0+100 - กม.1+000 (วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.)
ลงวันที่ 26/07/2565

          ด้วยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง ได้มีโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม. 0+100 - กม. 1+000 จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้

          แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลการทบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด

          ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการศึกษาของโครงการ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลของโครงการและให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

          แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

                                        ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


'