f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
21 มีนาคม 2567
ลงวันที่ 21/03/2567

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม. 0+155 - กม.0+945

 

          ด้วยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง ได้มีโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม. 0+155 - กม.0+945  จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้

          แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลการทบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด

          ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการศึกษาของโครงการ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลของโครงการและให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

          แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

                                        ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567


'