f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
4 เมษายน 2567
ลงวันที่ 04/04/2567

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.0+155 - กม.0+945

-----------------------------------------------

          ตามที่แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง ได้มีกำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.0+155 - กม.0+945 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นั้น

          แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ขอเรียนว่าสถานที่ในการจัดประชุมฯ ดังกล่าวไม่สะดวกในการจัดงาน จึงขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมฯ เป็น วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาเดิม

          แขวงทางหลวงชลบุรีที่1 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567


'