f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธิ์
ลงวันที่ 05/03/2562

??ประกาศกรมทางหลวง??
??เรื่อง:การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธิ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+135 ระยะทางยาวประมาณ 12.135 กม.


'