f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
19 เมษายน 2567
ลงวันที่ 18/04/2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง

ระหว่าง กม.0+155 - กม.0+945 ระยะทางยาวประมาณ 790 เมตร

-------------------------------------------------------------------------

 

1.ความเป็นมาของโครงการ

          โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.0+155 - กม.0+945 อยู่ในเขตทางหลวงหมายเลข 3340 ช่วงที่จะดำเนินการเป็นบริเวณย่านชุมชน เป็นเส้นทางไปสู่ อ.บ่อทอง เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า มีปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง และมีปริมาณรถบรรทุกสูง จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงเพื่อขยายผิวทางจราจรเดิมให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางหลวงได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความรวดเร็วแก่ผู้ใช้เส้นทาง

3. พื้นที่ตั้งโครงการ

          โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.0+155 - กม.0+945 มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

          จุดเริ่มตั้งโครงการ         :    กม.0+155

          จุดสิ้นสุดโครงการ         :    กม.0+945

          ระยะทางของโครงการ    :    790 เมตร

          วงเงินงบประมาณ         :    35,000,000 บาท

          ระยะเวลาดำเนินงาน      :    180 วัน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
36 ดาวน์โหลด

'